Pranešimas apie parengtas atskyrimo sąlygas ir būsimą atskyrimą

 

AB „Kauno Baltija“ praneša apie parengtas AB „Kauno Baltija“ (juridinio asmens kodas 133780427, buveinės adresas Gaižiūnų g. 4, LT-50126, Kaunas, PVM kodas LT337804219, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registro Kauno filiale, įstatinis kapitalas 226 179,41 Eur, visas įstatinis kapitalas yra apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 779 929 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas) atskyrimo sąlygas.

 

Atskyrimo sąlygas parengė AB „Kauno Baltija“ valdyba, vadovaujantis 2019-04-19 AB „Kauno Baltija“ visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimu.

 

Atskyrimas vykdomas LR ABĮ 71 str. numatytu būdu, t.y. nuo atskyrime dalyvaujančios bendrovės AB „Kauno Baltija“ (kuri toliau po atskyrimo tęs veiklą) yra atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriamas naujas juridinis asmuo – atskiriama bendrovė AB „Kaubos turtas“ (numatomas buveinės adresas Gaižiūnų g. 4, LT-50126, Kaunas). Akcininkai, proporcingai jų dalims AB „Kauno Baltija“ įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna AB „Kaubos turtas“ akcijas.
Atskyrime dalyvaujančios ir atskiriamos bendrovės juridinė forma – akcinė bendrovė. Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra. Atskyrimas bus vykdomas, jeigu AB „Kauno Baltija“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų, su atskyrimu susijusių, klausimų.

 

Atskyrimo sąlygose numatytas AB „Kauno Baltija“ turtas, teisės ir pareigos (taip pat pareigos pagal atitinkamus sandorius) naujai įsteigtai įmonei AB „Kaubos turtas“ pereis nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo momento ir nuo šio momento turtas, įsipareigojimai ir sandoriai įtraukiami į AB „Kaubos turtas“ buhalterinę apskaitą.

 

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po atskyrimo tęsiančios veiklą AB „Kauno Baltija“ bei naujai įsteigtos įmonės AB „Kaubos turtas“ įstatų projektais, taip pat AB „Kauno Baltija“ paskutinių 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais su atskyrimu susijusiais dokumentais galima susipažinti AB „Kauno Baltija“ buveinės adresu Gaižiūnų g. 4, LT-50126, Kaunas, bendrovės darbo valandomis I-V, 08:00 – 16:00 val. (pietų pertrauka 11:00 – 12:00 val.). Taip pat www.kaunobaltija.eu. Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į AB „Kauno Baltija“, telefonu +370 622 34029 ar el. paštu ir@kaunobaltija.lt.

 

Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2019-10-03.